ข้อความของพระเจ้า

ข้อความของพระเจ้า

สวัสดีพี่น้อง! ในฐานะที่เป็น Seventh-day Adventist คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับข่าวสารของทูตสวรรค์สามองค์ที่พบในวิวรณ์ 14:6-12 ท้ายที่สุดแล้ว คำประกาศเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของข้อความและพันธกิจของ Seventh-day Adventist นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวนี้ ข้อความเหล่านี้เป็นคำทำนาย แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของพระวจนะของพระเจ้า และประกาศคำเตือนที่ร้ายแรงที่สุดที่พบในพระคัมภีร์

ข่าวสารของทูตสวรรค์องค์แรกนำข่าวประเสริฐอันเป็นนิรันดร์มาสู่โลกทั้งใบ

 การเรียกให้นมัสการพระเจ้าในฐานะผู้สร้างและประกาศโมงแห่งการพิพากษาของพระองค์ ประการที่สองสร้างต่อจากประการแรก โดยประกาศว่าบาบิโลน—ระบบการบูชาเท็จที่ปฏิเสธคำประกาศของทูตสวรรค์องค์แรก ยอมรับการหลอกลวงของซาตานและรวมเป็นหนึ่งกับโลก—ล่มสลายแล้ว ข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สามทำให้เครื่องหมายของสัตว์ร้ายกระจ่างขึ้น ตรงกันข้ามกับวันสะบาโตที่แท้จริงของพระเจ้าที่เป็นตราประทับของพระเจ้า กระตุ้นให้ผู้คนไม่รับเครื่องหมายนั้น

ในฐานะ Seventh-day Adventists เราคุ้นเคยกับเนื้อหาของข่าวสารเหล่านี้ แต่เราประกาศบ่อยเพียงใด นอกเหนือจากในการประชุมเผยแพร่ข่าวประเสริฐในที่สาธารณะ

เอลเลน ไวต์แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญนี้ว่า “ทูตสวรรค์มีสัญลักษณ์ว่าบินอยู่ท่ามกลางสวรรค์ ประกาศข่าวสารเตือนโลก และมีผลโดยตรงต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในยุคสุดท้ายของประวัติศาสตร์โลกนี้ ไม่มีใครได้ยิน เสียงของทูตสวรรค์เหล่านี้เพราะเป็นสัญลักษณ์แทนคนของพระเจ้าซึ่งทำงานสอดคล้องกับจักรวาลแห่งสวรรค์ ชายและหญิง ซึ่งได้รับการตรัสรู้โดยพระวิญญาณของพระเจ้าและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยความจริงได้ประกาศข้อความทั้งสามใน คำสั่งของพวกเขา” (Life Sketches, p. 429)

เห็นได้ชัดว่าเราทุกคนได้รับเรียกให้ประกาศข่าวสารที่ช่วยชีวิตเหล่านี้ แต่จะประกาศด้วยวิธีที่ดีงามได้อย่างไร ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญ 3 ประการที่ควรคำนึงถึง:

1. เชื่อข่าวสารเป็นการส่วนตัวและยอมให้พวกเขาเปลี่ยนใจเรา

เราไม่สามารถนำเสนอข้อความที่เป็นจริงได้หากเรามีข้อสงสัย ถึงเวลาแล้วที่จะศึกษาข้อความของทูตสวรรค์ทั้งสามอย่างถี่ถ้วนและปล่อยให้ความหมายของพวกเขาซึมลึกลงไป แต่ความรู้ในหัวไม่เพียงพอ พวกเขาจะต้องเจาะเข้าไปในหัวใจ

เราได้รับคำเตือนว่า “ศัตรูจะกระทำการทุกอย่างเพื่อถอนความเชื่อมั่นของผู้เชื่อในเสาหลักแห่งความเชื่อของเราในข้อความในอดีต ซึ่งวางเราไว้บนแท่นสูงแห่งความจริงนิรันดร์ ซึ่งได้สถาปนาและประทาน ตัวละครในการทำงาน ผู้ที่ยึดถือความจริงในทางทฤษฎีด้วยปลายนิ้วเหมือนที่เป็นอยู่ ผู้ที่ไม่ได้นำหลักธรรมเข้าสู่ที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในของจิตวิญญาณ แต่ได้รักษาความจริงที่สำคัญในศาลภายนอก จะไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอดีต ประวัติของผู้คนเหล่านี้ ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นอย่างที่พวกเขาเป็น และทำให้พวกเขาเป็นผู้สอนศาสนาที่จริงจังและตั้งใจจริงในโลก ความจริงในเวลานี้มีค่ามาก แต่ผู้ที่จิตใจไม่แตกสลายเพราะตกบนศิลาพระเยซูคริสต์ จะไม่เห็นและเข้าใจว่าอะไรคือความจริง” (Life Sketches, p.

เพื่อน ๆ ขอให้เชื่อพระวจนะของพระเจ้าและปล่อยให้มันทำงานของการเปลี่ยนแปลงในใจเราเอง

2. ยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าเติมเต็มเราด้วยความรักอันลึกซึ้งเหมือนพระคริสต์สำหรับทุกคน

แก่นเรื่องความรักของพระเจ้าแทรกซึมอยู่ในพระคัมภีร์ เราอ่านใน 1 ยอห์น: ” . . พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ที่ดำรงอยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น” (4:16) “ท่านที่รัก ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนั้น เราก็ควรจะรักกันด้วย” (4:11)

ในลูกา 10 เราเห็นความรักของพระเจ้าแสดงให้เห็นทั้งในทางปฏิบัติและในทางวิญญาณ เมื่อถูกถามว่า “ใครคือเพื่อนบ้านของฉัน” (ข้อ 29) พระคริสต์ทรงตอบด้วยเรื่องราวของชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่พยายามดูแลความต้องการของผู้บาดเจ็บด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้จริง

ต่อมา เราพบพระเยซูที่บ้านของมารีย์ มารธา และลาซารัส มาร์ธาหงุดหงิดเพราะมารีย์ไม่ช่วยในด้านความบันเทิงแต่กลับฟังพระดำรัสของพระเยซูแทน พระเยซูว่ากล่าวมาร์ธาอย่างอ่อนโยนในขณะที่ชมเชยมารีย์ผู้ซึ่ง “เลือกส่วนที่ดีนั้น ซึ่งจะไม่พรากไปจากนาง” (ข้อ 42)

ในขณะที่เราต้องทำสิ่งที่เราทำได้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ความสำคัญของการจัดหา “ส่วนที่ดีซึ่งจะไม่ถูกพรากไป” ซึ่งมาจากพระวจนะของพระคริสต์ โดยเฉพาะใน “การเปิดเผยของพระเยซูคริสต์” ที่เราพบว่า ข้อความเหล่านี้มอบให้จากความรักอันลึกซึ้งต่อมวลมนุษยชาติและเพื่อแบ่งปันด้วยจิตวิญญาณเดียวกัน

3. ใช้วิธีการตามพระคัมภีร์เพื่อแบ่งปันข้อความที่สมบูรณ์

พระเจ้าอวยพรเราด้วยวิธีการมากมายในการเข้าถึงผู้คน แม้แต่ในช่วงโควิด-19 พบวิธีการสร้างสรรค์มากมายทางออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย กลุ่มย่อย YouTube ซูม และอื่นๆ การเข้าถึงผู้คนผ่านวรรณกรรมทั้งสิ่งพิมพ์และออนไลน์เป็นอีกวิธีที่สำคัญมากในการเผยแพร่ข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสาม ข้าพเจ้าขอให้ท่านแบ่งปันข่าวสารจากสวรรค์เหล่านี้ในทุกวิถีทางที่พระเจ้าทรงนำ

เราได้รับการบอกเล่าว่า “ในความหมายพิเศษ ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายเซเว่นธ์เดย์ได้รับการกำหนดให้ในโลกนี้เป็นผู้เฝ้ายามและผู้ถือแสงสว่าง พวกเขาได้รับความไว้วางใจในการเตือนครั้งสุดท้ายสำหรับโลกที่กำลังจะพินาศ แสงสว่างอันน่าอัศจรรย์จากพระวจนะของพระเจ้าได้ส่องมายังพวกเขา พวกเขาได้รับงานนำเข้าที่เคร่งขรึมที่สุด นั่นคือการประกาศสาส์นของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง สอง และสาม ไม่มีงานอื่นใดที่มีความสำคัญยิ่งยวดอีกแล้ว พวกเขาจะต้องยอมให้ไม่มีสิ่งอื่นใดมาดึงความสนใจของพวกเขา” (ประจักษ์พยาน สำหรับศาสนจักร เล่มที่ 9 หน้า 19)

เพื่อนเอ๋ย พระเจ้ากำลังเปลี่ยนใจคนที่ได้ยินข่าวสารอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวในความคิดของบุคคลที่จำเป็นต้องตัดสินใจเพื่อพระคริสต์ และสิทธิพิเศษของเราคือการใช้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการเข้าถึงผู้อื่นเพื่อพระองค์! โดยการพึ่งพาพระเยซูอย่างสมบูรณ์และอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถทำสิ่งใดให้สำเร็จได้ พระเจ้ากำลังเตรียมเราให้พร้อมสำหรับบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้า นั่นคือการหลั่งฝนสุดท้ายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอให้การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์และทูตสวรรค์ทั้งสามของพระองค์ประกาศโดยสาวกมิชชั่นวันที่เจ็ดทุกคนทั่วโลก เพราะพระเยซูกำลังจะเสด็จมาในเร็วๆ นี้!

มาสวดมนต์กันเถอะ พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณมากสำหรับการแบ่งปันหนังสือวิวรณ์ที่ยอดเยี่ยมผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ ยอห์น ผู้ซึ่งเข้าใจเรื่องอัศจรรย์ต่างๆ บนเกาะปัทมอสนั้นซึ่งพระองค์ทรงเปิดเผยแก่เขา ซึ่งเราต้องรู้ในเวลานี้ในโลก ประวัติศาสตร์. โปรดช่วยเราในการประกาศข่าวสารอันน่าอัศจรรย์ของทูตสวรรค์สามองค์ วิวรณ์บทที่ 14 และทูตสวรรค์องค์ที่สี่ของวิวรณ์บทที่ 18 โดยเรียกผู้คนกลับมาสู่การนมัสการที่แท้จริงของคุณในฐานะพระเจ้าที่แท้จริง พระเจ้าช่วยเราให้แสดงภาพพระคริสต์และความชอบธรรมของพระองค์ ซึ่งเป็นแก่นแท้ของข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามองค์ ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยเราในการแบ่งปันข้อความเหล่านี้กับผู้อื่น ขอบพระคุณสำหรับคำสัญญาเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะเป็นจริงในไม่ช้า เราอยากเห็นพระเยซูเสด็จมา และมาในนามของพระผู้ช่วยให้รอดที่ยอดเยี่ยมของเรา พระเยซูคริสต์

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ดัมมี่ออนไลน์